Takaisin MTK-Pirkanmaan lausunto/kommentit vaihemaakuntakaavasta

Ajankohtaista

MTK-Pirkanmaan lausunto/kommentit vaihemaakuntakaavasta

28.06.2023

MTK-Pirkanmaan lausunto/kommentit Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaan 2023

MTK-Pirkanmaa kiittää mahdollisuudesta osallistua vaihekaavaprosessiin sen eri vaiheissa. Erityiskiitos Pirkanmaan Liiton asianosaisille, jotka olitte mahdollistamassa webinaarikaavaesittelyä MTK:n jäsenille.

 

Seuraavassa on kommenttejamme kaavaluonnokseen:

Kaavaselostus

s. 12
Zonation-analyysi ei yksin ole luotettava väline, kun määritetään luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsäalueita. On välttämätöntä, että nyt kaavassa olevat kohteet varmennetaan jollain muullakin välineellä ja/tai jopa maastokäynnillä.

s. 16 /s.23
Kaavoittajan tulisi arvioida kukin "metsäisen" kaavamerkinnän kohdalla mahdollisia vaikutuksia puu- ja kiinteistökauppaan. Esimerkiksi kansallispuistojen kehittämisvyöhykkeellä ja sen läheisyys vaikuttanee metsäyhtiöiden haluun tarjota kunnon hintaa leimikosta, jos on pienikin maine- ja/tai riitelyriskiin luontojärjestöjen kanssa.
Ts. kaavalla voi olla välillinen negatiivinen vaikutus erityisesti elinkeinoelämän kilpailun kehittymiseen. 

s. 18
Viitaukset ennallistamisasetuksesta tulee poistaa, sillä emme tässä vaiheessa tiedä sen sisältöä. Tämän hetken tietojen mukaan se on kaatumassa EU-parlamentissa.

s. 72
Sähkönsiirron eli sähkölinjojen tarve tulee lisääntymään huomattavasti seuraavan vuosikymmenen aikana. On erittäin tärkeää, että hajautetun energian siirtolinjat suunnitellaan siten, että niiden vaatima maankäyttö minimoidaan. Yhteisien johtokäytävien ja -pylväiden vaade tulee kirjoittaa kaavaselosteeseen niin tiukasti kuin vain lainsäädäntö ja käytäntö mahdollistaa. Ilman voimakasta ohjausta siirtolinjoja tulee ”sinne tänne ja ristiin rastiin”. Erityisesti vielä nykytilanteessa, jossa johtokatujen leventäminen ja lunastaminen on halvempaa niiden toteuttajalle kuin pylväiden korottaminen. 

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Yleismääräykset

Sama huomio ja vaade kuin kaavaselostuksen sähkönsiirron kohdalla.

Turvealueiden kehittämisen kohdealue

Polttoturvekäytöstä poistunut alue voi olla käyttökelpoinen tuottamaan kasvu- ja kuiviketurvetta, vaikka niiden kasvuaika onkin huomattavan pitkä. Tekstiin tulee lisätä tästä maininta.


Luonnon monimuotoisuuden ydinalue ja siniviherluonnon monimuotoisuuden ydinalue

Tekstiin tulee lisätä: Merkintä ei rajoita alueen maa- ja …..tai loma-asumiseen eikä puhtaan siirtymän (tai vihreän siirtymän) pienimuotoisia toimia esim pienet tai keskisuuret tuulivoimalat.

Suojelualue

Luonnonsuojelulailla toteutetut/toteutettavat kohteet ovat selkeitä mutta ”tai muu lainsäädännön” perusteella olevaa on tarkennettava. Mitä ja mihin lainsäädäntöön perustuen merkintää käytetään?  Yleistä mahdollisuutta suojelumerkinnästä ”minkä vaan lainsäädännön” perusteella, ei voi hyväksyä.
Suojelualueiden kokoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli suojeltava kohteen edellytykset täyttyvät eikä suotuisa suojelutason ylläpitäminen vaadi yli kahden hehtaarin merkintää – on ne poistettava kaavasta. Ts. suojelukohteiden aluerajausta tulee tarkastella kriittisesti eikä niitä pidä ”keinotekoisesti” kasvattaa, jotta niistä saadaan kaavamerkintä.


MK-alue

Tekstiin tulee lisätä maininta: Merkittäväkin maa- ja metsätalousrakentaminen on alueelle sallittua.


Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas maisema

Yksittäisellä maatilalla voi olla varsin vähän vaihtoehtoja esim uuden tuotantorakennuksen sijoittamiselle tarkoituksenmukaiselle etäisyydelle tilan muista toiminnoista. Maa- ja metsätalouden sekä maaseutuelinkeinojen uudisrakentamista tulee ohjata ensisijaisesti rakennustapaohjeilla - ei puuttumalla tuotantorakennuksien sijaintiin. Maaseutua ei tule museoida. 

Suunnittelumääräyksiin tulee lisätä maininta siitä, että ao. uudisrakentamisen ohjaus tapahtuu ensisijaisesti maisemaan sopivalla rakennustavalla, mikäli yksittäiselle rakennuskohteelle ei löydy yritystoiminnan näkökulmasta tarkoituksenmukaista vaihtoehtoa.