Liitot ja yhdistykset toimivat


MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.


Tuottajaliitto valvoo maakuntatasolla


Maataloustuottajien liitto vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä.


Tuottajayhdistys valvoo etuja paikallistasolla


Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.


Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa


Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta.

Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. Asianajorengas), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.

 

Yhteisöllisyyttä tapahtumissa


Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.

Puolenpitoa ja yhdessäoloa

 

MTK-Pirkanmaa (Maataloustuottajain Pirkanmaan liitto ry) on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrit-täjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja. Toimimme maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Elinvoimainen maaseutu on suomalaisten yhteinen asia.

Tervetuloa mukaan! Toimintamme on myös hauskaa yhdessäoloa, ei pelkästään kokouksia ja ammatti-asiaa. Kursseilla ja vapaa-ajan tapahtumissa virkistyt ja tapaat ammattiveljiä ja -sisaria.

 

MTK-Pirkanmaan esittely

 

MTK-Pirkanmaan toimialue on jonkin verran pienempi kuin Pirkanmaan maakunta. Tähän on historialliset syynsä.

Pirkanmaan tuottajaliittoon kuuluu 26 tuottajayhdistystä, joiden koko vaihtelee huomattavasti. Pienimmässä, muttei vähävaraisemmassa on alle 50 jäsentä, kun suurimmassa on lähes tuhat jäsentä.

Tavoitteenamme on saavuttaa 8 000 jäsenmaksunsa maksaneen jäsenmäärä. Näin saisimme kolme paikkaa MTK:n valtuuskuntaan. 

Lisäksi liitolla on yhteisöjäseninä alueella toimivat osuusmeijerit ja osuusteurastamot.

Liiton toimisto sijaitsee omissa tiloissa Maa- ja Metsätalossa Tampereella.

Tehtävät

Perustehtävänä on turvata jäsenistön ja maaseudun ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ja ylläpitää järjestöllisiä toimintavalmiuksia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto toimii yhteistyösssä keskusliiton, maataloushallinnon, maakunnallisten ja paikallisten organisaatioiden, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa.

Maatalous

Pirkanmaan maatalouden vahvuuksia ovat korkeatasoinen kotieläintalous ja kehittyvä maaseutuyrittäjyys sekä nopeasti kasvava bioenergian tuotanto.

Maatalouden rahavirroista noin runsas kolmanne tulee sivuansioista ja maasetuyrittämisestä, vajaat kolmannekset maatalouden myyntituloista ja mataloudelle maksettavista tuista ja korvausksista.

 

MTK-Pirkanmaa lyhyesti

 

  • Perustettu 1917
  • Jäseniä vajaat 8 000
  • Jäsentiloja noin 3 400
  • Tuottajayhdistyksiä 26
  • Peltoa jäsenten viljelyssä 72 000 hehtaaria
  • Metsää jäsenillä 165 000 hehtaaria

Salorinteen Säätiö

Säätiö jakaa stipendejä luonnonvara-alan opiskelijoille. Säätiö voi myöntää varoja myös maaseudun yhteisöjen, kuin yksityisten maatilojenkin kehittämishankkeille.